Przejdź do treści

E2TOP, czyli Excellence in Engineering: Talents in Research with Opportunities Programme, to nowy program stworzony na Politechnice Łódzkiej dla uzdolnionych studentów, ale również dla ambitnych i entuzjastycznych nauczycieli akademickich.

Celem programu jest stymulowanie i wspieranie rozwoju naukowego studentów I stopnia Politechniki Łódzkiej poprzez realizację indywidualnej ścieżki kształcenia, opartej na prowadzeniu pracy badawczej.

E2TOP stwarza możliwość skorzystania z profesjonalnej ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego. Przez cały czas trwania programu opiekun naukowy wspiera studenta w pracy i ułatwia mu poszerzanie wiedzy.

Rada programowa

Do zadań Rady Programowej Programu E2TOP należą:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad formułą programu;

 • nadzorowanie procesu kwalifikacji kandydatów do programu;

 • ustalanie harmonogramu kwalifikacji do danej edycji programu;

 • zatwierdzanie listy tematów badawczych do realizacji w danej edycji;

 • rozpatrywanie bieżących wniosków związanych z uczestnictwem i realizacją projektów złożonych przez uczestników programu i opiekunów naukowych;

 • współpraca z Prodziekanami ds. studenckich w zakresie Indywidualnych Programów Studiów definiowanych dla uczestników programu;

 • dokonywanie przeglądu Kart Oceny Realizacji Tematu Badawczego przedłożonych przez uczestników programu po pierwszym semestrze realizacji projektu oraz raportów końcowych po zakończeniu danej edycji programu;

 • podejmowanie decyzji o skreśleniu studenta z listy uczestników programu;

 • przygotowanie i przedłożenie rektorowi corocznego sprawozdania z realizacji programu E2TOP.

Kursy

W przygotowaniu

Programy wsparcia

Jeśli zakwalifikowałeś się do programu i jesteś już w gronie młodych badaczy Politechniki Łódzkiej, możesz wnioskować o wsparcie finansowe na realizację swojego projektu. Dzieli Cię od tego jeden krok. Złóż wniosek i realizuj swoje cele dzięki  przyznanemu dofinansowaniu. Zapoznaj się z propozycją uczelni i skorzystaj z następujących form wsparcia finansowego:

 • Grant badawczy

  Będąc uczestnikiem projektu, możesz wystąpić za pośrednictwem swojego opiekuna naukowego o przyznanie grantu z przeznaczeniem na materiały czy aktywności nieobjęte innym wsparciem.

 • Bon podróżniczy

  Wskaż nam konferencję, seminarium lub inne wydarzenie naukowe, które wzbudziło Twoje zainteresowanie, a udział w nim może wesprzeć Cię w realizacji projektu. Możesz ubiegać się o środki finansowe na realizację tego celu.

 • Bon publikacyjny

  Czujesz się na siłach napisać opracowanie naukowe? Daj nam znać, składając wniosek, a my zrefundujemy Ci opłatę publikacyjną po złożeniu tekstu do druku.

 • Bon szkoleniowo/stażowy

  Zakwalifikowałeś/-aś się na staż w ośrodku badawczym lub zostałeś/-aś przyjęty/-a do letniej szkoły naukowej? Możesz wystąpić do nas z wnioskiem o refundację kosztów podróży i zakwaterowania.

Uczelnia oferuje także dodatkowe bonusy finansowe dla uczestników projektu, którzy wyróżniają się pod względem zaangażowania. W tym przypadku nie musisz występować z wnioskiem. Grono naszych ekspertów wyłoni i zakwalifikuje wybranych uczestników projektów do niżej wymienionych nagród:

 • Nagroda pieniężna

  Czek okolicznościowy za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszy projekt badawczy realizowany w ramach programu otrzymasz na uroczystej Gali „Reseach Week”, wieńczącej każdą edycję programu.

 • Stypendium naukowe

  Jeśli spełnisz wymagania określone przez Rektora, zostaniesz objęty dodatkowym dofinasowaniem projektu badawczego, którym będziesz mógł się cieszyć przez 10 miesięcy.

 • Wizyty studyjne

  W ramach realizowanego projektu odbędziesz wizyty w wiodących europejskich ośrodkach badawczych oraz w dziale R&D wybranej międzynarodowej korporacji.