Przejdź do treści

Opiekunowie naukowi

Opiekun naukowy to nauczyciel akademicki, który w partnerskiej relacji mistrz-uczeń pomaga uczestnikowi programu rozwinąć jego potencjał. Na każdym etapie pracy badawczej dzieli się z młodymi badaczami swoją wiedzą i doświadczeniem, ułatwiając im osiągnięcie sukcesu w prowadzonych badaniach.

Opiekun naukowy

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.
- Konfucjusz

 • wiedza

 • wsparcie

 • zaangażowanie

 • doświadczenie

 • motywacja

 • sukces

dołączenie do E²TOP jako opiekun

Zgłoszenia tematów w kolejnych edycjach (w edycji rozpoczynającej program tematy zostały zgłoszone przez opiekunów naukowych) może dokonywać każdy pracownik naukowy PŁ, który ma etat badawczo-dydaktyczny i został przeszkolony z zakresu pracy z indywidualnym studentem. Zgłoszone tematy trafiają na Giełdę Tematów Badawczych do programu E2TOP, z której korzystają kandydaci na uczestników programu.

Temat zostanie rozpatrzony i zaopiniowany przez Radę Programową. Pozytywna opinia jest równoznaczna z przyjęciem tematu do realizacji. Następnie listę dostępnych tematów otrzymają studenci, którzy po spełnieniu warunków formalnych w określonych terminach będą mogli przystąpić do programu, obierając jako cel badań jeden z przyjętych tematów.

 

Regulamin przewiduje również dodatkowe gratyfikacje, m.in.

 

Harmonogram aplikacji do projektu

do 30 listopada 2021

Przedstawienie kandydatur Opiekunów Naukowych Radzie Programowej E2TOP

do 20 grudnia 2021

Opiniowanie kandydatur Opiekunów Naukowych E2TOP

do 14 stycznia 2022

Przedłożenie Tematów Badawczych do opiniowania Radzie Programowej E2TOP

do 28 stycznia 2022

Opiniowanie Tematów Badawczych

do 31 stycznia 2022

Udostępnienie Tematów Badawczych na stronach WWW Uczelni

9-16 lutego 2022

Złożenie wniosku aplikacyjnego wraz ​z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi

17-18 lutego 2022​

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym

21-22 lutego 2022

Rozsyłanie wiadomości e-mail z terminem i godziną rozmów kwalifikacyjnych dla uczestników.

23-25 lutego 2022

Rozmowy kwalifikacyjne

28 lutego 2022

Ogłoszenie wyników

2 tygodnie od rozpoczęcia

Przedstawienie planu pracy Opiekunom Naukowym przez Studentów

7 dni od zakończenia semestru letniego

Przedłożenie Opiekunowi Naukowemu sprawozdania z zaawansowania realizacji Tematu Badawczego

7 dni od zakończenia semestru zimowego

Przedłożenie Opiekunowi Naukowemu Raportu Końcowego z realizacji Tematu Badawczego

14 dni od zakończenia okresu danej edycji/semestru letniego Programu

Przedłożenie Karty Oceny Realizacji Tematu Badawczego

luty 2023

Publiczna prezentacji wyników realizacji Tematu Badawczego w ramach sesji Research Week.

Zakres obowiązków Opiekuna Naukowego

 • określa cele i zasady współpracy z uczestnikiem programu;

 • nadzoruje przygotowanie przez uczestnika programu planu realizacji tematu badawczego;

 • opiniuje przygotowany przez uczestnika Indywidualny Program Studiów i przedstawia go do zaakceptowania Radzie Programowej;

 • wspiera merytorycznie i organizacyjnie uczestnika programu w realizacji tematu badawczego, w szczególności przez zapewnienie dostępu do infrastruktury badawczej uczelni, pomoc w przygotowaniu publikacji, organizację staży w innych ośrodkach naukowo-badawczych, udziału w konferencjach itp.;

 • monitoruje postępy w realizacji projektu badawczego przez pozostającego pod jego opieką uczestnika programu;

 • weryfikuje terminowe przedłożenie przez uczestnika programu Okresowego Sprawozdania i ocenia postępy uczestnika w realizacji planu badawczego;

 • w przypadku naruszenia terminu lub stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w przebiegu realizacji projektu opiekun naukowy ma prawo wnioskować do Rady Programowej o usunięcie studenta z listy uczestników programu;

 • przygotowuje i przedkłada Radzie Programowej Kartę Oceny Realizacji Tematu Badawczego przez Uczestnika Programu, w terminie do 14 dni od zakończenia pierwszego semestru danej edycji (wzór Karty Oceny określa załącznik nr 3 do Regulaminu).